PROFIL


MERFI je revizorsko društvo locirano u Sarajevu koje pruža usluge revizije i savjetodavne usluge koje pomažu organizacijama za ublažavanje rizika koji proizlaze iz dinamičnih i izazovnih okruženja u kojima posluju. Naše usluge izvrsnog kvaliteta pomažu organizacijama da razviju dodatnu vrijednost svog poslovanja i da poboljšaju svoje konkurentske pozicije na tržištu.

Odgovornost


"MERFI" ima polisu osiguranja na 500.000 KM za slučaj štete koja bi mogla eventualno proizaći zbog našeg neprofesionalizma ili zloupotrebe.

Članstvo


MERFI revizori i računovođe su članovi Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (Savez). Savez je pridruženi član IFAC1 i član Federacije evropskih računovođa2.


MERFI je jedan od osnivača Komore FBiH revizora3.


U aprilu 2011. godine MERFI je postao korespondent mreže Russell Bedford International za BiH4. Od augusta 2014. smo član Britanskog poslovnog kluba i UK Trade & Investment.

ISKUSTVA


MERFI ima značajna iskustva koja se naročito odnose na:


1. Statutarnu reviziju finansijskih izvještaja

2. Reviziju podudarnosti poslovanja

3. Izvedbenu reviziju

4. Reviziju kapitala

5. Reviziju procesa privatizacije

6. Reviziju posebnih namjena

7. Monitoring i evaluaciju projekata

8. Analizu poslovanja

9. Izradu poslovnih planova i planova sanacije poslovanja

10. Procjenu vrijednosti organizacija

11. Poslovni i porezni konzalting

12. Uspostavljanje internih kontrola i procedura poslovanja

13. Implementaciju međunarodnih računovodstvenih standarda

14. Savjetovanje prilikom akvizicija, spajanja i pripajanja

15. Porezno savjetovanje

16. Asistencije klijentima u sporovima sa poreznIm organima

17. Izrada studija transfernih cijena

Društvo za finansijsku reviziju
"MERFI" d.o.o. Sarajevo


Adresa:

Porodice Ribar 37, 7100 Sarajevo, BiH


Tel./Fax: + 387 (0)33 521 195

Mobitel: + 387 (0)61 172 276


ID broj: 4200967130005

Br. računa: 1610000045970057
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo


e-mail: merfi.d@bih.net.ba

e-mail: info@merfi.ba

Copyright 2017 "MERFI" d.o.o. Društvo za finansijsku reviziju, 7100 Sarajevo, Bosna i Hercegovina powered by nashstudio.ba 2018